Πληροφορίες για εγγραφές

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
  • Ατομικό βιβλιάριο υγείας
  • Ιατρικό Πιστοποιητικό

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός μας συνεργάζεται με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.